ششمین همایش پژوهشی سالیانه به میزبانی دانشکده تغذیه و علوم غذایی و مرکز تحقیقات سلامت  غذایی ( نمک ) در اسفند ماه سال  98 برگزار خواهد گردید .

دومین کنگره تغذیه ورزشی به میزبانی دانشکده تغذیه و علوم غذایی و مرکز تحقیقات سلامت  غذایی ( نمک ) در اسفند ماه سال  98 برگزار خواهد گردید .