اعضا :

 

  • دکتر آنا عبدالشاهی - رئیس شورای پژوهشی مرکز
  • دکتر بهرام قدس
  • دکتر عاطفه اصحابی
  • دکتر حسین حاجیان فر
  • دکتر نسیم خورشیدیان
  • دکتر مجتبی یوسفی
  • مهندس سید احمد حیدریه