مرکز تحقیقات سلامت غذایی (نمک) مستقر در دانشکده تغذیه و علوم غذایی در شهرستان آرادان می باشد. این مرکز دارای آزمایشگاه های میکربیولوژی و شیمی مواد غذایی می باشد. در حال حاضر دارای شانزده عضو تمام وقت و یک عضو نیمه وقت می باشد. این مرکز قادر به تصویب و انجام طرح های تحقیقاتی بر اساس اولویت های پژوهشی تعیین شده می باشد.