مرکز تحقیقات سلامت غذایی (نمک) مستقر در دانشکده تغذیه و علوم غذایی در شهرستان آرادان می باشد. این مرکز دارای آزمایشگاه های میکربیولوژی و شیمی مواد غذایی می باشد. در حال حاضر دارای شانزده عضو تمام وقت و یک عضو نیمه وقت می باشد. این مرکز قادر به تصویب و انجام طرح های تحقیقاتی بر اساس اولویت های پژوهشی تعیین شده می باشد.

به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ 1395/02/26 با تاسیس "مرکز تحقیقات سلامت غذایی (نمک)دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان " موافقت اصولی به عمل آمد.