تلفن تماس :   34544842 - 023

فکس :            34544842 - 023

نشانی: آرادان بلوار انقلاب دانشکده تغذیه و علوم غذایی مرکز تحقیقات سلامت غذایی (نمک)

پست الکترونیک : fsrc.semums@gmail.com