مرکز تحقیقات سلامت غذایی (نمک) یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد که در سال 1395 موافقت اصولی را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دریافت نموده است. این مرکز با استفاده از اعضا هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت خود وبا تشکیل شورای پژوهشی مرکز متشکل از اساتیدعلاقمندو فعال در رشته های  علوم و صنایع غذایی، علوم تغذیه و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می تواند در زمینه طرح های تحقیقاتی، مشاوره در بخش صنعت، دانشجویی و مشارکت در انجام طرح های دانشگاهی و ملی در داخل و خارج کشور انجام وظیفه نماید.  اساسنامه این مرکز به شرح ذیل می باشد: